ANBI goedgekeurde instelling

Fiscaal nummer: 8048.98.492

STAAT VAN BATEN EN LASTEN "DE KOETSEWAGEN" 2021

BATEN 2021
Donaties 5.367
Schenking (koets) 1.000
______________________ ______________________
6.367
LASTEN
Stalling 660
Donateursblad 259
Bankkosten 119
internet webhosting 57
Onderhoudskosten 62
Afschrijving collectie 5.000
Positief saldo 210
__________________________
6.367
BALANS “De KOETSEWAGEN” 2021
ACTIVA 2021
Materiele vaste Activa
Collectie 58.680
Liquide middelen
Spaarrekening (direct sparen) 4.909
Bankrekening 5.242
Debiteuren 0
____________________________________________________________
68.831
PASSIVA
Eigen vermogen 56.709
Schulden 8.000
Reserveringen restauraties 4.122
Crediteuren 0
____________________________________________________________
68.831