To UK/US English


de
Koetse
wagenInhoud:
Voorwoord | Project aanschaf koetsen | Koetsentocht |
Draaistel en draaicirkel | Uw Aandacht Voor de Kimman landauer | Colofon
Donateurbulletin Koetsewagen 2020


Geachte donateurs,
Geachte donateurs, Met dit donateursbulletin brengen we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Stichting De Koetsewagen. Vorig jaar informeerden we u hoe we de hand hadden kunnen leggen op een drietal mooie versterkingen van de collectie. Grote dank aan u voor uw giften en donaties hiervoor, en voor de Koetsewagen in het algemeen, want ook lopende restauratiewerkzaamheden aan diverse andere rijtuigen hebben de nodige aandacht en onkosten gevergd. Graag noem ik u nog de Crème calèche. Hiermee is stalhouderij Prins/Biessum flink aan de slag gegaan met als doel deze gerepareerd en opgeknapt weer op de weg te krijgen, en de verwachting is dat deze voor de zomer weer rijdt!

In deze Coronatijd lijkt het nu bijna een eeuw geleden dat we in januari en februari nog plannen maakten voor een Open Dag van de Stichting en aan de Nienoordkoetsentocht mee wilden doen. Deze publiekspresentaties hebben we helaas uit moeten stellen, en we richten ons nu op de werkzaamheden en fondsenwerving om de koetsen helemaal klaar te hebben voor wanneer er weer meer kan. Hier werd al een 100-tal uur aan besteed.

Voor 2020 staat op de planning om te werven voor de nog ontbrekende fondsen voor de investering in aanschaf en enige reparatie van de nieuwe koetsen. Dit betreft de reparatie van de bevestiging van de boom van de nieuwe postkoets.
Ook is een postkoetsladder aangeschaft; deze is gewenst om passagiers enigszins comfortabel boven op de postkoets te kunnen laten komen. Het verhaal over de aanschaf van een postkoets en nog twee andere koetsen leest u elders in dit bulletin. Inclusief bijkomende kosten verwachten we een totaalbedrag van € 36.500 nodig te hebben. Dit bedrag is middels renteloze leningen voorgefinan-cierd. We zijn nu druk bezig om het totaal-bedrag definitief te bekostigen. Van de benodigde bedrag is inmiddels twee derde verkregen of toegezegd in de vorm van periodieke schenkingen en donaties. Ook uit de toekomstige exploitatie hopen we een bijdrage te kunnen halen, alleen willen we die beperkt houden om het gebruiken van de rijtuigen zo laagdrempelig mogelijk te houden, conform onze doelstelling. Ook in 2020 doen we daarom graag een beroep op u voor een donatie. Het minimumbedrag is € 20, maar een hoger bedrag is zeer welkom vanwege de vele kosten die we als Koetsewagen gemaakt hebben en voor een viertal restauratieprojecten die lopen. NB De Koetsewagen heeft de status van culturele ANBI, waardoor er nog aantrekkelijkere fiscale mogelijkheden zijn qua aftrekbaarheid van uw gift/donatie. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

Met hartelijke groet,
Mertijn Dijkstra

Voorzitter

PROJECT AANSCHAF KOETSEN

Variatie in in te zetten koetsen is iets wat voor de organisatie van koetsentochten van belang is om een mooi geheel te krijgen. Met een postkoets kunnen veel passagiers mee, maar bovendien vormt het vaak een parel in de samenstelling van een koetsenoptocht. Het is dus een belangrijk type koets. Om ook op termijn in de Stad Groningen over een postkoets te kunnen blijven beschikken, heeft de Stichting de Koetsewagen gezocht naar een exemplaar waarmee ze haar collectie kon uitbreiden, zodat de beschikbaarheid van een postkoets in Groningen ook op termijn is geborgd. Ondanks zijn zeer vergevorderde leeftijd was de Koetsewagenoprichter Jaap Stienstra enthousiast voor dit plan, en behoorde hij bij de aanvankelijke financiers ervan, en informeerde met enige regelmaat naar de vorderingen. Helaas heeft hij niet meer mee kunnen maken dat de Koetsewagen anno 2019 een postkoets aan haar collectie heeft toegevoegd. Afgelopen zomer deed zich de kans voor om bij de verkoping van de collectie Draaisma in Noordwolde (Frl) een postkoets te verwerven. Hoe oud hij is, is niet precies bekend.
Nieuwe postkoets

Bij van de Heuvel in Valkenswaard zijn enige herstelwerkzaamheden gepleegd. En zelf zullen wij hem nog opnieuw gaan schilderen. Deze koets is van het type park drag / private drag gezien de open zitting achterop. Een roadcoach voor wedstrijden zou een gesloten zitting hebben gehad. Zie de volgende plaatjes

Links ziet u een park drag, rechts een roadcoach

Onderdeel van de deal was ook een stijlvolle Jan Plezier,
Nieuwe Gele Jan Plezier

en later ook nog (bij het scheiden van de rijtuigverkoping tegen een zeer gereduceerde prijs) een landauer van de gerenommeerde rijtuigbouwer Kimman uit Haarlem. Een landauer met dubbele kappen ontbrak in het assortiment rijdende koetsen. Deze koetsen staan tijdelijk in Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord, waar de Koetsewagen gebruik mag maken van de werkplaats. De reeds aanvullend gemaakte kosten zijn voor het transport en revisie van de remmen. De exploitatie van de rijtuigen ligt bij onze stalhouders, waartegenover voor de Stichting een tegemoetkoming bestaat. Mede door deze inkomsten kan de stichting de collectie wel instandhouden, maar voor het verwerven van en in rijdbare staat brengen van de in de collectie ontbrekende koetstypes zijn extra fondsen noodzakelijk.

KOETSENTOCHT VAN DE COMPAGNIE TOT INSTANDHOUDING VAN HET OUDE GERIJ

Enige tijd terug ging een uitgebreid gezelschap per koets van de Winkheem bij Aduard naar Winsum en terug. Zo’n tocht duurt wel een hele dag en 30 à 40 km is ook het maximum wat met paarden haalbaar is per dag.
Via de binnenweg naar Oostum naar Garnwerd, alwaar we op de dijk bij het historische en zeer bekende cafe Hamming welkom werden geheten met koffie en gebak. Na enige tijd vertoeft te hebben op het terras, met uitzicht op dorp, molen "de Meeuw" en Reitdiep, ging de tocht door over klein Garnwerd naast de oude loop van de Hunze, en naderden we Winsum, we reden via Bellingeweer naar het centrum en dronken op het terras van het oude historische cafe de Gouden Karper een borrel met een versnapering. Daarna reden we door naar "Schaphalsterzijl" alwaar we de lunchstop hielden. Via Schouwerzijl, ook een historische plaats met alle middenstand die denkbaar was, reden we zuidwaarts, op Rodehaan staken we het Reitdiep over en via Saaksum ging de rit naar Ezinge,
naar het huis van bestuurslid Bart Ramaker, na enige tijd aanvaardden we het laatste traject: via Feerwerd en de Meedenerweg kwamen we terug in Aduard, de Winkheem.

NIENOORDNIEUWS

Op zondag 17 mei zou voor de 3e keer een koetsentocht door het Westerkwartier georganiseerd worden door het Nationaal Rijtuigmuseum. Helaas moest men door de Coronacrisis tot uitstel tot volgend jaar besluiten. Het was bedoeld als een tocht met aangespannen authentiek gerij.INHOUDSOPGAVE:

  1. Voorwoord
  2. Project aanschaf koetsen
  3. Koetsentocht van de Compagnie
  4. Draaistel en draaicikel
  5. Uw aandacht voor de Kimman landauer
  6. Colofon

DRAAISTEL EN DRAAICIRKEL

In de prehistorie had men karren met 4 wielen, die slecht bestuurbaar waren en daarnaast tweewielige strijdwagens die juist uiterst wendbaar waren, ook als er twee paarden voor stonden met een disselboom ertussen. Als men in de opslagplaats waar toevallig twee wagens achter elkaar staan op het idee komt om de disselboom van de ene met een pen te verbinden met de as van de voorste wagen, heeft men ook een vierwielige wagen maar nu bestuurbaar.
Paus gekanteld in 1415 in voertuig: je ziet het onderstel

De opbouw maakt men dan vast aan de achterste ‘wagen’ en boven die disselboom daarvan. Wel is die langboom/fleche eronder de beperkende factor voor de draaicirkel.

Bij boerenwagens maakte men daarom een extra draaipunt in die balk. Bij latere galarijtuigen maakte men een zwanehals-boog in de fleche zodat de voorwielen er onder door konden draaien. En bij de 19e eeuwse koetsen met ellipsveren zonder fleche was het probleem helemaal opgelost, nu moest alleen onder de bok voldoende ruimte zijn om de wielen eronder door te laten draaien. Een koets kan daarom scherper draaien, bijna haaks, dan welk auto ook.
Toen onze rode coupé -bouwer Mudde- blijkbaar in 1920 een keer een nieuwe vooras heeft gekregen met nieuwe wielen - vooras gemerkt Tattersal-Hilversum- achteras gemerkt Mudde- Amsterdam- waren die nieuwe wielen net even groter dan de oude en slijten dus tegen de bak aan en konden niet haaks meer draaien. Daar moeten koetsiers bij deze koets nu dus rekening mee houden.
Een ander probleem is dat het voorstel niet mag kiepen als de paarden beginnen te trekken.

Daartoe moet het afgesteund worden. In het begin deed men dat door de langboom van het achterstel tegen de trekbalk aan het voorstel te laten schuiven, later door een volledige draaicirkel zoals op de foto’s hierboven.

Twee rijtuigen met fleche waarin een zwanehals

Bronnen:

Lásló Tarr: Karren Kutsche Karosse
A Wegener Sleeswyk: Wielen wagens koetsen
G Ipenburg: Rijtuigen op het spoor
F.J.Weijs: Met beide handen. Uit’t goede hout gesneden
Andres Furger: Kutschen Europas Des 19e 20e Jahrhunderts

UW AANDACHT VOOR:
DE KIMMAN-LANDAUER

Onlangs is aangeschaft een fraaie goed gerestaureerde landauer. Het is qua type een Shelbourne (vierkante) landauer. Gebouwd door voorheen gebr H. en F. Kimman fabrikanten voor luxe rijtuigen en automobielen sinds 1884.

De naam Landauer verwijst naar de plaats Landau. In 1702 zou keizer Joseph I daar na een gewonnen veldtocht één hebben gebruikt: veroverd, of zich daar laten maken.

eind 18e eeuw

eind 19e eeuw
1593 met Aartshertog Ernst van Oostenrijk,

En U ziet de eerste, “landauer”kwam er al aan het eind van de Middeleeuwen, toch de echte landauer (dus zo genoemd sinds de 18e eeuw)

werd pas populair in de 19e eeuw omdat het toen in sterk verbeterde vorm zo’n multi-inzetbaar rijtuig was.

Hierbij meld ik me aan als donateur van de Stichting 'De Koetsewagen'

Naam: ...............................................................................
Adres: ...............................................................................
Postcode: .............................. Woonplaats: ............................
Mijn donatie a 20,- per jaar maak ik over op de bankrekening van de Stichting 'De Koetsewagen'.
Na mijn betaling ontvang ik eenmaal per jaar het blad 'De Koetsewagen'.

.............................. .............................. .............................
(plaats) (datum) (handtekening)

Een rijtuig zorgt voor een stijlvolle verlevendiging van het landschap. Het accentueert de cultuur en de historie waar Groningen zo rijk aan is.
Laten we er met z'n allen voor zorgen dat dit stuk cultuurbezit niet verloren gaat en dat we nog tot in lengte van dagen kunnen genieten van de prachtige aanblik die een koets ons in de straten biedt.Adriaan Pauw, als Nederlands gezand,
op weg naar de vrede van Münster 1647
,

Het bestuur van de stichting 'De Koetsewagen ' bestaat uit:
Voorzitter: S.M. Dijkstra Administratief adres: J.A. Buiskool
Secretaris: J.A. Buiskool Sicke Benninghestede 20
Penningmeester: R. de Vos 9804 SB Noordhom
Leden: A Ramaker
H. Rijlaarsdam-Sikma Bankrekening 57.14.39.896
R.Prummel Iban-rekening NL26ABNA0571439896
Techn. Commissie: M.J. Stok Stichting De Koetsewagen heeft de ANBI-status
assisterend: H v.d. Werff
_______________________________________________________________________________
Stalhouderijen:*Stalhouderij J. Kuipers Friesestraatweg 424 9746 TL Groningen tel.050-5774438
*Stalhouderij Nieboer v.d.Duyn v Maasdamweg 274a 9602 VT Hoogezand tel:0598-320888
*Stalhouderij Biessum De Ransel 1 9931 BT Delfzijl tel:0596-614680
Inhoud:

Voorwoord | Project aanschaf koetsen | Koetsentocht |
Draaistel en draaicirkel | Uw Aandacht Voor de Kimman landauer | Colofon