To UK/US English


de
Koetse
wagenInhoud:
Voorwoord | transport-vroeger | Lustrum-optocht | Glazen-brik-gereed |
rijtuigmuseum-bedreigd | Aandacht voor glas-berline Sophie | opgave Donateurs | Colofon
Donateurbulletin Koetsewagen 2011


Geachte donateurs, Graag bied ik u namens het bestuur van Stichting De Koetsewagen het nieuwste donateurbulletin aan. Hiermee brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom onze rijdende collectie koetsen. De moeilijke financiële tijden voor het culturele erfgoed gaan ook aan de Koetsewagen niet voorbij. Met de giften van u, onze donateurs, kunnen we beschikken over een financiële basis waarmee we de collectie in stand kunnen houden. Waar we in toenemende mate moeite mee hebben is het verwerven van fondsen die nodig zijn om onze restauraties te verwezenlijken. Dit betekent dat we voor onze restauratieplannen noodgedwongen meer tijd moeten nemen. Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar mogelijkheden om ondanks de dun geworden spoeling extra restauratiegelden te verwerven. Voor uw ideeën en tips betreffende onbekende fondsen, subsidies, legaten, jubilea houden wij ons dan ook van harte aanbevolen. Graag zijn we daarbij bereid tot een “tegenprestatie” met een hoofdrol voor één van onze, al dan niet aangespannen, rijtuigen. Het verheugt ons u te kunnen melden dat Stichting De Koetsewagen door de belastingdienst de ANBI-status is toegekend. Gevolg hiervan is dat giften aan de Koetsewagen vrijgesteld zijn van erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Donateurs van de Koetsewagen mogen hun giften daaraan aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit biedt u bijvoorbeeld de mogelijkheid om, afhankelijk van uw belastingtarief, uw donatie te verdubbelen, waarbij deze voor u netto het hetzelfde blijft. Bijgesloten treft u de acceptgiro aan voor de jaarlijkse donatie, maar deze mag u ook rechtstreeks overmaken op één van de op de achterzijde weergegeven bankrekeningnummers. Het minimum is vastgesteld op € 15,- , maar een hoger bedrag is zeer welkom, en helpt ons nog meer de rijtuigen rijdende te houden, voor passagier en toeschouwer! Bij voorbaat dank ik u, mede namens bestuur en vrijwilligers van Stichting De Koetsewagen, hartelijk voor uw financiële ondersteuning in 2011.

Met vriendelijke groet,
Mertijn Dijkstra, voorzitter

Inhouds opgave bldz
-Voorwoord 1
-Transport in vroeger tijden 2
-Lustrum optocht / Rijtuigmuseum bedreigd   3
-Glazenbrik gereed 4
-Aandacht voor de Sophie 5

Transport in vroeger tijden
Op de website www.koetsewagen.nl zijn op de voorpagina een tweetal filmpjes geplaatst van verkeer op Times square in Londen in 1903. Wat opvalt in de straten is dat er behalve voetgangers en rijdende wagens met paardentractie verder geen fiets of auto te zien is.
Ook op foto’s uit dezelfde tijd in New York zie je het zelfde beeld en nog geen 10 jaar later is dat beeld totaal veranderd: we zien dan alleen maar auto’s meer. Binnen 10 jaar is de 5000 jaar oude geschiedenis en ontwikkeling van de paardentractie totaal tot stilstand gekomen.
En nu pas met de ontwikkeling van de aangespannen mensport in een andere richting weer een beetje op gang gekomen. Deze beelden doen ons ons plotseling realiseren dat, tot aan de trein en de auto, werkelijk alle vervoer over de weg met paardentractie ging en wij willen daarom vandaag het verkeer laten zien zoals dat was, met tekeningetjes uit een oud boekje. Het personen vervoer ging met de omnibus of een van de koetsen zoals


de stalhouderij die nog gebruikt: berlines/ vigilantes, landauers, coupés en brikken, maar ook de Hansom-cab een curieus rijtuigje waar-bij de koetsier achterop de bok gezeten, met een touwtje de deurtjes aan de voorkant open kon trekken, maar dat pas deed, als de passagier betaald had veilig door een luikje in het dak.
Daarnaast trekt een bonte stoet aan transport-rijtuigen aan ons voorbij: de piano-wagen, de grafzerken-wagen, de glas-wagen, de huiden-wagen, de vee-wagen, de kolen-wagen, het ijswagentje en tot slot de watersproeiwagen om alle wegen weer schoon te maken van de vele mest die dit ongetwijfeld in het straatbeeld opleverde.
Ook stalhouder Kuipers heeft nog een paar oude transport gebruikswagens staan. Een transportwagen, een kruideniers-wagentje en 2 ranke boeren-wagens met ophoog lopende zijstukken .

Lustrum optocht 2010
In juli vond de 5 jaarlijkse lustrum optocht plaats van de studenten. Wij zijn erin geslaagd de Glazen brik op tijd gerestaureerd te hebben, zodat deze mee kon rijden en wij een forse subsidie ontvingen voor de laatste werkzaamheden daaraan.

Ook de senaatskoets reed mee, en alle bruikbare koetsen van de stichting de Koetsewagen, Als stalhouders reden mee Kuipers, Luining en Nieboer.


De route liep van het Martinikerhof via de Vismarkt en Hoge der Aa naar het NoorderplantsoenVoortbestaan rijtuigmuseum bedreigd
Het voortbestaan van het Rijtuigmuseum in Leek wordt bedreigd nu zowel gemeente als provincie de intentie hebben geen subsidie meer te geven per 1 januari 2013. Het rijk had een uitruil met de provincie hier over gedaan, hoewel het de facto een nationaal museum is, maar nu dreigde de provincie voor deze verantwoordelijkheid weg te lopen. Een grote actie die hiervoor aandacht wilde vragen is gehouden op 22 september j.l. Een 15 tal koetsen uit de hele provincie reden mee in een demonstratieve optocht naar de Grote Markt in Groningen en vervolgens naar het Martini-kerkhof waar een petitie werd aangeboden aan de gedeputeerde samen met 5000 handtekeningen die verzameld werden de afgelopen 2 maanden via een petitie op het internet. Reacties kwamen zelfs tot uit Canada en de Verenigde Staten. Ook stukjes in de pers vestigden de aandacht op deze zaak, zodat er veel publiek langs de route stond, inclusief radio- en televisieploegen.
Onze stichting heeft een goede samenwerking met dit nauw verwante museum, en we roepen u dan ook op de petitie ook te ondertekenen. Deze is te vinden via de website van het museum: www.rijtuigmuseum.nl

De Glazen brik gereed
In juni 2010 vlak voor het studenten lustrum werd de Glazen brik weer overgedragen aan stalhouder Kuipers. Het werd gevierd met een tochtje naar het kloostermuseum in Aduard door een gezelschap dat o.a de laatste subsidie bijeen had gebracht, de stalhouder en de werkers aan de koets zelf. Helaas was rijtuig-hersteller/ filmset opbouwer Albert Kuipers voor een film in Venetië zodat hij het uiteindelijke resultaat niet kon zien. Wel was iemand van JMT meubel bekledings-bedrijf uit Baflo aanwezig en natuurlijk de bestuursleden van onze stichting. Albert Kuipers heeft het karwei geklaard samen met Japie Noordhof die al eerder ook onze calèche vakkundig had hersteld. Onder andere door de dragende framebalken grondig te vervangen. Het interieur kreeg een bekleding van blauw laken met strepen en fleur de lis motief De hemel werd nu licht blauwe stof in plaats van schrootjes. De kleur van de buitenkant werd wat logischer verdeeld tussen zwart en rood zodat de opgelegde ‘kussen-vlakken’, wel rood werden, maar de effen vlakken niet. En ook de koetsiersplaats kreeg nu een mooie met gecapitionneerd leer beklede achterwand. Voor de ramen werden nieuwe roestvrij stalen bouten gedraaid, zodat de ramen ook weer eventueel een keertje uitneembaar zijn. Ook het dak kreeg allemaal nieuwe latjes met daarover heen een nieuwe zwarte skai-bekleding. Een sjiek uiterlijk voor een heel oude en mooie en bijzondere koets.

Uw aandacht voor:
De glas-berline Sophie
De Sophie is onze oudste berline, ze moet uit ongeveer 1860 stammen. De wieldoppen zouden als bouwer Mudde uit Amsterdam vermelden, volgens wijlen dhr H.B. Vos, maar nu zitten er andere op en één mist er.Ze heeft een ietwat doorgelopen rode bekleding van trijp met bloemfiguren erin geschoren. Heel bijzonder, dat heeft geen van onze andere koetsen. De hemel is nog mooi rood laken, gecapitionneerd (verdeeld in ruitvormige opgevulde vakjes, door-gestikt met knopen) en er is een klein ruitje in de achterwand., maar het paneel van de achterwand moet wel vervangen worden want er is een groot nieuw stuk ingeplakt wat je altijd blijft zien. De verf aan de bok is erg geknipt en gescheurd. Het rubber om de wielen is niet goed meer en de wielen zelf naar alle waarschijnlijk-heid ook niet. Kortom er moet heel veel aan gebeuren.
Een grappig maar minder kindvrien- delijk detail, prikkels op de achter-stang om mee rijden te voor-komen. Wat bij de lage verkeers-snelheden toen anders niet te verhinderen en erg gevaarlijk was.

Hierbij meld ik me aan als donateur van de Stichting 'De Koetsewagen'

Naam: ...............................................................................
Adres: ...............................................................................
Postcode: .............................. Woonplaats: ............................
Mijn donatie a 15,- per jaar maak ik over na ontvangst van een acceptgirokaart van de Stichting 'De Koetsewagen'.
Na mijn betaling ontvang ik eenmaal per jaar het blad 'De Koetsewagen'.

.............................. .............................. .............................
(plaats) (datum) (handtekening)

Een rijtuig zorgt voor een stijlvolle verlevendiging van het landschap. Het accentueert de cultuur en de historie waar Groningen zo rijk aan is.
Laten we er met z'n allen voor zorgen dat dit stuk cultuurbezit niet verloren gaat en dat we nog tot in lengte van dagen kunnen genieten van de prachtige aanblik die een koets ons in de straten biedt.Het bestuur van de stichting 'De Koetsewagen ' bestaat uit:
Voorzitter: S.M. Dijkstra Administratief adres: J.A. Buiskool
Secretaris: J.A. Buiskool Sicke Benninghestede 20
Penningmeester: R. de Vos 9804 SB Noordhom
Leden: A Ramaker
H. Rijlaarsdam-Sikma Girorekening 3425570
R.Prummel
Techn. Commissie: M.J. Stok
assisterend: H v.d. Werff
_______________________________________________________________________________
Stalhouderijen: Stalhouderij J. Kuipers Friesestraatweg 424 tel.050-5774438
9746 TL Groningen
Stalhouderij Nieboer v.d.Duyn v Maasdamweg 274a 9602 VT Hoogezand tel:0598-320888
Inhoud:

Voorwoord | transport-vroeger | Lustrum-optocht | Glazen-brik-gereed |
rijtuigmuseum-bedreigd | Aandacht voor glas-berline Sophie | opgave Donateurs | Colofon

Donateurbulletin Koetsewagen 2010