Beleidsplan:

Het bestuur streeft naar het bereiken van haar doelstellingen met het volgende beleid:

Werkzaamheden

Het bestuur heeft de afgelopen jaren in dit kader de volgende activiteiten en werkzaamheden ontplooid: Het beleid is om de komende tijd deze activiteiten voort te zetten.

Beleidskader:

Actuele plannen:

  1. Het doen exploiteren van stalhouderijen kan gestimuleerd worden door het rijden met rijtuigen te promoten en middels activiteiten om arrangementen, routes met advies te ondersteunen en meer bekendheid te geven.
  2. Deze naamsbekend is noodzakelijk voor fondsenverwerving. Geworven gelden zijn niet bedoeld voor het restaureren an sich. De bedoeling is om koetsen weer op de weg te krijgen, en restauratie, en het werven van gelden daarvoor, is een noodzakelijke tussenstap. Restauratie is dus geen einddoel, maar middel.
  3. Het ligt in de bedoeling om de bestaande samenwerking en contacten te blijven onderhouden met organisaties als het Museum Nienoord, Borg en Nationaal Rijtuigmuseum, Compagnie tot instandhouding van het Oude Gerij, en andere partijen in ons werkveld.

Concrete doelstellingen voor de komende jaren zijn:

  1. het aantal donateurs vergroten naar 100-150, waaronder een aantal institutionele;
  2. periodiek een koets restaureren, en deze dan weer op de weg (laten) brengen;
  3. het plezier dat de rijtuigen opleveren vergroten door arrangementen te (helpen) creëren en hieraan bekendheid te geven;
Uit a willen we de lopende stichtingskosten als donateursbulletin, stallingskosten van niet gebruikte rijtuigen en kleine restauratieposten bekostigen. Dit kan al met de huidige donaties, maar dit financiële fundament van de stichting willen we graag nader uitbreiden
Voor b zijn we voornamelijk afhankelijk van grotere giften en sponsoring.
Voor c zoeken we structurele samenwerking met geschikte partijen als toeristische samenwerkingsverbanden en historische verenigingen.

Beloningsbeleid:

Er is geen beloning voor bestuursleden of vrijwilligers. Zij krijgen geen vergoeding.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:
  1. het bevorderen van dat onderdeel der cultuur, wat betreft de paardentraktie, het gebruik van rijtuigen en wagens;
  2. de bevordering van de onderlinge kontakten en samenwerking met andere groepen op dit terrein in de ruimste zin.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

Verslag van de uitgevoerde activiteiten:

De afgelopen periode hebben we:

Contact gegevens


Naam: Stichting De Koetsewagen
Fiscaal nummer: 8048.98.492


Secretariaat: Sicke Benninghestede 20
9804 SB Noordhorn
tel:0594-507666
e-mail: J.A.Buiskool@iaf.nl

Bestuurssamenstelling:

S.M. Dijkstra (Voorzitter)
J.A. Buiskool (Secretaris)
R. de Vos (Penningmeester)
A. Ramaker
H. Rijlaarsdam-Sikma
M.J. Stok
R.Prummel